Untitled Document

Forgalmi vizsgákról
A vizsga követelményei
A forgalmi vezetés vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó
 rendelkezik-e a személygépkocsi biztonságos közlekedéséhez szükséges ellenőrzési ismeretekkel,
 a személygépkocsi technikai kezelésében és a manőverezési feladatok végrehajtásában eljutott-e az önálló, biztonságos és környezetkímélő közlekedéshez szükséges jártas-ság szintjére,
 gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása, manőverezési képessége meg-felel-e a közúti forgalomban történő önálló, biztonságos és környezetkímélő közleke-dés követelményeinek.
A vizsgabiztos a forgalmi vizsgán a különböző forgalmi helyzetekben a vizsgázó jármű feletti uralmát, járművezetői teljesítményét azon a szinten értékeli, ami a kezdő járművezetőtől a saját és a közlekedés többi résztvevőjének biztonsága érdekében elvárható.
Elindulás előtt a vizsgázó a KRESZ szerinti kötelező ellenőrzést végezze el, ezt követően a biztonsági övet csatolja be. A járdaszegély (úttest széle) mellől, vagy forgalmi ok miatti meg-állás után határozottan, biztosan, egyenletesen, a kezelő-berendezéseket, szükség esetén a világítást, a jelzéseket használva, körültekintően induljon el. Indulás előtt a külső visszapillantó tükörből vagy más módon győződjön meg a jármű mögötti és melletti forgalomról. Mindig az oktató által megjelölt irányba haladjon. Iránymutatás hiányában kövesse az út vonalveze-tését, illetve tegyen eleget a közúti jelzések kötelezéseinek.
A forgalmi vezetés vizsga időtartama 60 perc, melyből a vizsgázónak a közúti forgalomban járművet vezetnie 50 percen keresztül.
A forgalmi vezetés vizsga során a vizsgázónak
 a vizsga elején el kell végeznie a jogszabályban kötelezően előírt, a járművön végre-hajtandó ellenőrzéseket, napi első elindulás előtti teendőket (Elindulás előtti teendők),
 a vizsgabiztos által a Minősítő lapon előzetesen kijelölt vizsgaútvonalon elindulva a szakoktató tájékoztatása, útirány meghatározása alapján a forgalmi szabályok betartása mellett önállóan kell a közúti forgalomban járművet vezetnie 50 percen keresztül (Forgalmi vezetés a közúti forgalomban) melynek során
o a teljes vizsgaidő alatt a jelen vizsgakövetelményekben meghatározott 7 manő-verezési feladat (M1-M7) közül a vizsgabiztos által a Minősítő lapon előzete-sen kijelölt 2 feladatot sikeresen végre kell hajtania (Manőverezési felada-tok):
1.EGYET AZ ALÁBBI FELADATOK KÖZÜL
 vagy az előremenetben történő a 90º-os parkolási manőverek feladatai közül
(jobbra vagy balra előre),
 vagy a hátramenetben történő a 90º-os parkolási manőver.
(jobbra hátra),
 vagy a párhuzamos parkolási manőverek feladatai közül
(jobbra előre vagy jobbra hátra),
2. EGYET A MEGFORDULÁSI MANŐVEREK FELADATAI KÖZÜL
(egyívű megfordulás ( U) vagy ( y) megfordulás két járda között).
A vizsgabiztos a vizsgázó teljesítményének értékelését és minősítését a Minősítő lapon végzi. A vizsgabiztos hibavonallal jelöli az azonnali sikertelenséget nem okozó hibásan végrehajtott manő-vereket. A vizsgabiztos a vizsga eredményeként „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg” minősítést ad.
29
Sikertelen a forgalmi vizsga, ha
a) a vizsgázó az alábbi hibák valamelyikét elköveti
 közlekedési szabályt sért,
 a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni,
 veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz,
 a meghatározott feladatot harmadik javítás után sem képes a megfelelő módon végre-hajtani,
 az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja,
 az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja,
 a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járművel több mint 50 cm-t elgurul,
 balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia,
 figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól,
 a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a járművet (nem képes megtartani),
 nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga idő-tartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad,
 rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előtte haladót,
 sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében,
 egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hiánya),
 durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt,
 gyorshajtást, vagy relatív gyorshajtást követ el,
 nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet,
 elveszti a jármű feletti uralmát,
 a járművel felhajt a járdára (járdaszegélyre, útpadkára, akár már egy kerékkel is),
 nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált,
 indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt,
 a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre,
 az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját,
 elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget,
 a közlekedési helyzetet nem ismeri fel,
 nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik,
 nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére,
 a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen,
 rendszeresen akadályozza a forgalmat,
 megtévesztő irányjelzést ad,
 a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál,
 rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra,
 a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelő sorrendben működteti,
 várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet,
b) az a) pontban nem említett egyéb hibából – amelyeket a vizsgabiztos egyenként hibavonallal jelöl – tíznél többet követ el.
Pest-Buda Autósiskola - Pálosi és Társa Kereskedelmi és Szolgáltatói Betéti Társaság - A honlapot készítette: PilisCentrum.hu